فرهنگ سازمانی BPMLearning

اگـر شـما فرهنـگ را هدایـت نکنیـد ، فرهنـگ شـما را هدایـت میکنـد . فرهنگ بـه معنـای ارزشهای مشـترک میان چکیـده
افـراد یـک گـروه اسـت.این گـروه میتواند یک خانواده ، یک سـازمان ویا یک کشـور باشـد.تاثیر فرهنگ در سـطح ملی،
دیـر زمانی اسـت که شـناخته شـده اسـت

فرهنگ سازمانی

اهمیت مشتریان

مشتریان ما مهترین و بهترین سرمایه های ما می باشند و هدف اصلی ما رضایت آن ها و کمک به آنها در نیل به اهداف سازمانی ایشان در جهت رسیدن به اهداف سازمانی می باشد.از این رو تمام تلاش خود را در جهت نیل به این اهداف به کار خواهیم گمارد.

ارتباط با ما

ارزش تیم ما

  • صداقت و اخلاق

ما در تیم BPMLearning  با مد نظر قرار دادن دو اصل صداقت و اخلاق به صورت درست، عادلانه و مسئولانه، کل کسب و کار خود را بر پایه‎ی صداقت و یکپارچگی بنا کرده ایم، راه بسیار خوبی را برای ایجاد یک رابطه قوی و قابل اعتماد با کارکنان، سهامداران و مشتریان خود آغاز کرده‎ایم.

  • احترام به کارکنان و انجام کار تیمی

یک شرکت بدون کارکنان فداکار و متعهد، چشم انداز موفقی نخواهد داشت. کارکنان متعهد ستون کل شرکت را تشکیل می‎دهند. آنها برای دستیابی به رشد و سودآوری هماهنگ با سیستم کار می‎کنند. یک شرکت در قبال کارکنان خود مسئول است و اگر یکی از ارزشهای سازمانی خود را نشان دادن احترام زیاد به کارکنان خود در نظر بگیرد.

ما در BPMLearning با تمام وجود به این اعتقاد و ایمان داریم که باید در کنار هم و باهم به مشکلات و مسائل پیش رو غلبه کنیم . از همین رو کار گروهی را به عنوان یکی از ارزش های تیم در نظر گرفته ایم.